Shikshakendra

Somvati Devi Shiksha Kendra

Namrata Vyas
M.Sc (Zoology), B.Ed.

Rosemary Ballot
B.Com, B.Ed.

Jyoti Patil
BA, B.Ed.

Swati Rewari
MA, B.Ed.

Yamini Kanse
B.Sc, B.Ed.

Jayshri Sugandhi
MA, M.Com, B.Ed.

Santosh Rajput
MA, B.Ed.

Rinku Khedekar
B.Sc, MA, B.Ed., PGDCA

Archana Sharma
BA, Diploma in Computer

Pragya Shrivastava
M.Sc, B.Ed.

Pooja Dubey
MA, B.Ed, DCA

Srasty Tiwari
M.Com, B.Ed.

Praneet Kekre
BPA, M.P.A (Kathak)

Namrata Mishra
B.Sc, NTT